ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 กำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2
16 ส.ค. 58 BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ BIKE FOR MOM (ไบค์ ฟอร์ มัม)ปั่นเพื่อแม่
17 ส.ค. 58 อบรมสหกรณ์
ชุดสุภาพ
23 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร งานวัดผลประเมินผล