ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปฺิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มี.ค 2559
          โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร เปฺิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มี.ค 2559 (ไม่เว้นวันหยุดร้าชการ)  สามารถ download ใบสมัครได้จากหน้า websit หรือ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
หลักฐานประกอบการสมัคร

1.รูปถ่ายติดใบสมัครขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง

2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ( ถ้ามี )

3.ใบระเบียนผลการเรียน ( ปพ.๑ )

4.สมุดผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล(ปพ.๖)

5.ใบรับรองผลการศึกษา ( ปพ.๗)

6.สูติบัตร

7.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา,มารดา,ตนเอง

8.หลักฐานอื่น ๆ ........................................................

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 602 ครั้ง