ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร.ต.หญิงวชิรญา กลิ่นชื่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 055-856343
อีเมล์ : khwan_kongpen@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองคลุง จ.กำแพงเพชร
2548 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
2552 ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
2555 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554-2557 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จ.ลำปาง ครูผู้ช่วย
2558-ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล