ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจักรพงษ์ สุขสบาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0882802536
อีเมล์ : Krugob_@hotmail.com
ที่อยู่ :
19 หมู่2 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 รร.มัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชร ครูคศ1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีใจดวงใจ ครั้งที่15 พ.ศ.2561 สพฐ.