ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุวดา รัตนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ. การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 055-856343
อีเมล์ : Pawr9229@hotmail.co.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองคลุง จ.กำแพงเพชร
2548 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
22552 ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล