ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอนุรักษ์ เขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0631236502
อีเมล์ : halopy1@gmail.com
ที่อยู่ :
4 หมู่ ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ. น่าน 55140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2559 ปริญญาตรี คบ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8 พฤศภาคม 2560 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ครุผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล