ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวยุวดา รัตนา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปาณิศา ลอสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด