ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนงลักษณ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุพรรณิการ์ ธนาบูรณศักดิ์
ครู คศ.1

นายวัชระพงศ์ ปัญญาเครือ
ครูผู้ช่วย