ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมณตรี สิงห์วี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุริยัน เชื้อบุญมี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายครรชิต กอเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูนาฏชนก สิงห์วี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1