ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมณตรี สิงห์วี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่
ครู คศ.1

นายสุริยัน เชื้อบุญมี
ครู คศ.1

นายครรชิต กอเฮง
ครู คศ.2

ครูนาฏชนก สิงห์วี
ครู คศ.2