ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมณตรี สิงห์วี
ครู คศ.1

นางหม้านฟ้า วงศ์ทองใบใหญ่
ครู คศ.1

นายสุริยัน เชื้อบุญมี
ครูผู้ช่วย

นายครรชิต กอเฮง
ครู คศ.1

ครูนาฎชนก สิงห์วี
ครู คศ.1