ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวชฎารัตน์ กาศสกูล
ครูผู้ช่วย

นางศรีไพร พันโนราช
ครู