ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ มีเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวชฎารัตน์ กาศสกูล
ครูผู้ช่วย

นางศรีไพร พันโนราช
ครู