ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวรวีร์ มรกฎ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุรรัตน์ บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรัชยา. สุริยะแก่นทราย
ครูผู้ช่วย