ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร.ต.หญิงวชิรญา กลิ่นชื่น
ครู คศ.1

นายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรินดา ลอสวัสดิ์
ครู(อัตราจ้าง)